นักเรียนโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร "มีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่านการเขียนและการค้นคว้า สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็น คนดี มีคุณธรรม รู้จักคิดวิเคราะห์ มีทักษะการดำรงชีวิต ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการเรียนรู้ สร้างงาน สร้างอาชีพ สามารถนำเสนอผลงานได้ รักษ์วัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม และสามารถสื่อสาร 2 ภาษา"