"โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา พ.ศ.2560 ในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2560 "