คําขวัญวันเด็ก 61 "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" คําขวัญวันครู 61 "ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา"