"เชิดชู" ศาสตร์ศิลป์ ทั่วถิ่นศรัทธาเด็กอีสานก้าวหน้า พัฒนาสู่ไทยแลนด์ ๔.๐